WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 2/2016 Drukuj
środa, 20 kwietnia 2016 11:37

W dniu 20.04.2016 r. Spółka informuje, iż dokonała wyboru dostawców miału węgla kamiennego na sezon grzewczy 2016 / 2017. Najkorzystniejsze i kompletne oferty cenowe złożyli: P.W. TransLis oraz KTK Polska Sp. z o.o.

 
Informacja dotycząca zapytania ofertowego 2 / 2016 Drukuj
środa, 06 kwietnia 2016 05:49

W dniu 06 kwietnia 2016 roku Spółka informuje, iż na zapytanie ofertowe 2 / 2016 odpowiedziało 16 oferentów. Najkorzystniejsze oferty cenowe (spełniające jednocześnie wymagania formalne) złożyli: KTK Polska Sp. z o.o., P.W. Atex Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo - Spedycyjne PETEK Sp.j., P.W. TransLis. Z oferentami tymi zostaną przeprowadzone negocjacje w dniach od 11 do 15 kwietnia 2016 roku.

 
Zapytanie ofertowe 2 / 2016 Drukuj
czwartek, 17 marca 2016 10:24

Dnia 17 marca 2016 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2016 / 2017 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg .

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 2000 ton wg harmonogramu sierpień – grudzień 2016 r. (po 400 ton / miesięcznie).

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 31 marca 2016 roku godzina 14.00 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów (minimum 5 dokumentów referencyjnych). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- powyższe stanowi SIWZ.

 
Wybór Wykonawcy do zapytania ofertowego 1 / 2016 Drukuj
czwartek, 04 lutego 2016 08:16

Spółka informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy do zadania "Modernizacja instalacji odpylania dla kotła wodnorurkowego WR-2,5-035 w Ciepłowni Rejonowej przy ul. Sadowej 6 w Międzychodzie". Ofertę spełniającą wymagania formalne oraz najkorzystniejszą cenowo złożyła firma Przedsiębiorstwo Projektowania i Produkcji Ekomega Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 
Zapytanie ofertowe 1 / 2016 Drukuj
piątek, 22 stycznia 2016 11:52

W dniu 22.01.2016 roku Spółka zwraca się do oferentów z zapytaniem ofertowym na zadanie: Modernizacja instalacji odpylania dla kotła wodnorurkowego WR-2,5-0,35 w Ciepłowni Rejonowej przy ul. Sadowej 6 w Międzychodzie. W załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 4/2015 Drukuj
wtorek, 18 sierpnia 2015 12:57

W dniu 18.08.2015 r. Spółka informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy dla zadania "Wymiana rusztu łuskowego w kotle węglowym WR-2,9 MW na ruszt taśmowy typu średniego RŁSN z koszem węglowym w Ciepłowni Rejonowej w Międzychodzie".  Umowę wykona Zakład Urządzeń Ciepłowniczych TERMAL Sp. z o.o.

 
Zapytanie ofertowe 4 / 2015 Drukuj
piątek, 03 lipca 2015 10:06

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego rusztu łuskowego w  kotle WR-2,5 na ruszt taśmowy typu średniego RTS z koszem węglowym w Ciepłowni Rejonowej w Międzychodzie.

Zakres robót obejmuje:

1. Dostawę kompletnego rusztu wraz z instalacjami powietrza podmuchowego oraz kanałami o aerodynamicznym kształcie, a także  powietrza wtórnego razem z wentylatorami (wykorzystanie istniejących falowników jeżeli to możliwe).

2. Demontaż istniejącego rusztu, instalacji powietrza podmuchowego  (materiał z demontażu do wykorzystania na potrzeby zamawiającego).

3. Wykonawca musi przewidzieć wykonanie prac budowlanych związanych z posadowieniem nowego rusztu np.  ścian bocznych i wykonanie uszczelnień przyrusztowych.

4. Demontaż kosza węglowego oraz  istniejącej zasuwy klinowej pod zasobnikiem opału.

5. Montaż nowego rusztu wraz z instalacjami podmuchu i  powietrza wtórnego. Do montażu nowego rusztu można wykorzystać istniejące fundamenty kotła WR - 2,5 pod warunkiem, iż wykonawca udzieli gwarancji, że obecne fundamenty posiadają odpowiednią nośność dla nowego rusztu na podstawie własnych obliczeń i sprawdzeń stanu istniejących fundamentów.

6. Odtworzenie zdemontowanego obmurza, izolacji i innych elementów w obrębie dolnej części kotła do pierwszej belki - w zakresie niezbędnym do wymiany rusztu z materiałów wykonawcy - materiał andaluzyt (co najmniej 4 warstwy od dołu rusztu do górnej belki).

Dodatkowo Wykonawca wykona nowe sklepienie przednie z zastosowaniem konsol żaroodpornych o podwyższonej zawartości chromu z zastosowaniem kształtek – materiał andaluzyt (całość), suszenie i wypalanie obmurzy i sklepienia zgodnie z DTR obmurza.

7. Montaż zasuwy typu szpilkowego wraz z podłączeniem kosza węglowego do zasobnika węgla - do napędu rusztu należy wykorzystać istniejący napęd NB- 250 z falownikiem.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej: dokumentację techniczno-montażową rusztu, dokumentację uruchomienia i obsługi rusztu, harmonogram przeglądów i remontów rusztu.

9. Przeprowadzenie rozruchu próbnego na zimno 24 h i rozruchu na gorąco 72 h.

10. Zlecenie przeprowadzenia badania sprawności rusztu oraz sprawności kotła w celu osiągnięcia docelowej mocy kotła i jego najwyższej sprawności niezależnej firmie zewnętrznej posiadającej akredytację.

11. Roboty winny zostać zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji, wymaganiami UDT, BHP i Ppoż oraz wymaganiami Zamawiającego. Kierowanie i nadzorowanie robót winny realizować osoby, posiadające wymagane uprawnienia i  - polisę OC.

Nowy kompletny ruszt do kotła WR-2,5 powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymiary rusztu powinny być dostosowane do istniejącej zabudowy kotła.

2. Wymagana sprawność paleniska rusztu powinna być nie mniejsza niż 95%, obciążenie cieplne 900 kW/m2, sprawność kotła po wymianie rusztu wraz ze skrzynią powietrzną i doszczelnieniu kotła  nie mniej niż 79% w zakresie obciążenia 20%-100%. Zawartość tlenu w spalinach za kotłem 6-8%.

3. Ruszt powinien być przystosowany do spalania miału węglowego M II A typ. 31.2 - 32.1, klasy minimum 21/18/1,0.

4. Skrzynia powietrza powinna być wyposażona w szczelne strefy z indywidualnym doprowadzeniem powietrza i obejmować całą powierzchnię czynną rusztu - konstrukcja spawana. Musi być dostosowana do automatyki procesu spalania. Konstrukcja stref powietrza z indywidualnym doprowadzeniem powinna zapewnić równomierny jego rozkład na całej szerokości rusztu i umożliwić utrzymanie odpowiedniego nadciśnienia w strefach rusztu przy znamionowym obciążeniu kotła. Każda strefa powinna posiadać punkt pomiarowy.

5. Kolektor powietrza podmuchowego powinien posiadać zasuwy regulacyjne do każdej strefy osobno o liniowej charakterystyce przepływu, przystosowane do zastosowania pełnej automatyki.

6. Pokład rusztu powinien posiadać łańcuch typu t 64 z tulejami wykonanymi z materiału 40H. Ponadto:

- łubki łańcucha ze stali stopowej obrabiane cieplnie do twardości 30-40 HRC,

- rolki d = 45 z pręta ulepszane cieplnie do twardości 40 do 50 HRC,

- tulejki nawęglane, hartowane do twardości 40 do 50 HRC, zagniatane punktowo w czterech miejscach,

- pręty dystansowe d = 12 ze stali 37 HS lub zamiennej,

- rusztowiny z żeliwa ZlCr 0,8.

Na zastosowane materiały części pokładu Wykonawca dostarczy stosowne atesty materiałowe.

7. Kosz węglowy z zasuwą łukową z przekładnią ślimakową oraz warstwownicą zalaną betonem żaroodpornym BOK-160.

8. Zasuwy popiołowe rusztu powinny być zamontowane w każdej strefie i uruchamiane z poziomu palacza.

9. Wał przedni ułożyskowany z możliwością smarowania łożysk (komplet).

10. Wał tylny  ułożyskowany tak samo jak wał przedni (komplet).

11. Ściana przednia rusztu z drzwiczkami stalowymi pionowymi bez szyb oraz drzwiczkami pokrywy skośnej z szybami hartowanymi.

Wymagania i informacje dodatkowe:

1. Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń związanych z etapami budowlanymi w ramach obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Realizacja warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach.

3. Przeprowadzenie badań i prób, wykonanie dokumentacji technicznej – branża elektryczna i AKPiA zasilania i sterowania rusztu i instalacji powietrza podmuchowego należy podłączyć  w istniejący układ w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących przetwornic po ich przeglądzie i konserwacji.

4. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z wprowadzeniem rusztu na halę kotłów  oraz zagospodarowanie terenu budowy.

5. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji rusztu.

6. Przeglądy i serwis w okresie udzielonej gwarancji. Termin gwarancji to 36 miesięcy na roboty budowlana, a na zainstalowane urządzenia i materiały zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę lecz nie krótszej niż 24 miesiące.

7. Wykonawca zobowiązuje się udzielić minimum 10 lat dostępności części zapasowych i zamiennych podlegających zużyciu eksploatacyjnemu.

Termin wykonania zamówienia: 31.10. 2015 roku.

Kryterium wyboru oferty - cena.

Sposób komunikowania - telefon, email, zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Wykonawców prosimy o przesłanie oferty na adres biura Spółki lub pocztą email na adres sekretariat@mpec-miedzychod.pl do dnia 24.07.2015 r. godzina 15.00.

Osoba do kontaktu: Jacek Nowak – Kierownik ds. Technicznych i Eksploatacyjnych tel. 603 139 023.

Powyższe stanowi Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 14

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82