WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

zapytanie ofertowe 1 / 2019 Drukuj
czwartek, 07 lutego 2019 12:40

Dnia 07.02.2019 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dla dwóch zadań modernizacyjnych:

Zadanie 1.

Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  w miejscowości Gorzyń 32 (Gmina Międzychód).
Oferta  na modernizację kotłowni powinna obejmować pełen zakres robót  w trybie zaprojektuj i wybuduj (tzw. pod klucz).
Ogólny zakresu wymaganych robót:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (uzgodnienia, pozwolenia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami  w zakresie budowy kotłowni gazowej).

2. Demontaż istniejącej kotłowni węglowej (kotły, urządzenia i rurarz) .

3. Wykonanie instalacji gazowej od gazomierza  miechowego (klatka schodowa) G6  130 mm do  kotłowni.

4. Roboty ogólnobudowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia pod kotłownię gazową  z wydzieleniem z kotłowni węglowej pomieszczenia na kotłownię gazową   (ścianki, posadzki, malowanie, płytki, okna, drzwi, wkład kominowy, wentylacja).

5. Montaż kotła gazowego o mocy  60 kW (sprawdzić prawidłowość doboru kotła na podstawie odczytów licznika ciepła za sezon 2018/2019 roku) wraz z technologią i urządzeniami kotłowni (stacja uzdatniania wody, montaż istniejącego licznika ciepła, instalacja wod-kan., pompa pływakowa).

6. Dostosowanie istniejącej instalacji c. o. do współdziałania z nową kotłownią (układ zamknięty) .

7. Zagazowanie instalacji gazem i uruchomienie kotłowni gazowej do dnia 30.08.2019 roku z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na eksploatację (UDT – rejestracja).

8. Pełnienie obowiązków kierownika budowy.

W ramach opracowania oferty należy uwzględnić:

Demontaż istniejącej kotłowni węglowej:

- 3 kotły wraz z pozostałymi urządzeniami i rurami oraz dostawa na teren Ciepłowni ul. Sadowa 6 w Międzychodzie.

Wykonanie robót budowlanych:

- wykonanie ścianki wydzielającej pomieszczenie kotłowni gazowej z istniejącej kotłowni  węglowej, montaż drzwi p. poż. i okien w nowoprojektowanej kotłowni,

- wykonanie i naprawa tynków, wyrównanie ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,  lamperia na wysokości  1,5m, ułożenie płytek gres na posadzce wraz z cokolikiem i studzienką schładzającą,

- wykonanie instalacji  elektrycznej i oświetleniowej  wraz z okablowaniem (montaż podlicznika),

- wykonanie wkładu  kominowego ze stali nierdzewnej (odprowadzenia spalin),

- wykonanie zabezpieczenia instalacji  C.O. naczynie wzbiorcze + zawory bezpieczeństwa.

Zadanie 2.

Modernizacja pomieszczenia po byłej kotłowni  węglowej na kotłownię gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  w miejscowości Gorzyń 9 (Gmina Międzychód).
Oferta  na modernizację kotłowni powinna obejmować pełen zakres robót  w trybie zaprojektuj i wybuduj (tzw. pod klucz).
Ogólny zakresu wymaganych robót:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (uzgodnienia, pozwolenia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami  w zakresie budowy kotłowni gazowej).

2. Wykonanie instalacji gazowej od gazomierza (klatka schodowa) G4  130 mm do kotłowni.

3. Roboty ogólnobudowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia pod kotłownię gazową  (posadzki, malowanie, płytki, okna, drzwi, wkład kominowy, wentylacja nawiewno - wywiewna).

4. Montaż kotła gazowego o mocy  36 kW (sprawdzić prawidłowość doboru kotła na podstawie licznika ciepła za sezon 2018/2019 roku) wraz z technologią i urządzeniami kotłowni  (stacja uzdatniania wody, montaż istniejącego licznika ciepła, instalacja wod-kan., pompa pływakowa).

5. Dostosowanie istniejącej instalacji c. o. do współdziałania z nową kotłownią (układ zamknięty) .

6. Zagazowanie instalacji gazem i uruchomienie kotłowni gazowej do dnia 30.08.2019 roku z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na eksploatację (UDT - rejestracja).

7. Pełnienie obowiązków kierownika budowy.

W ramach opracowania oferty należy uwzględnić następujące roboty:

- montaż drzwi p. poż. w nowoprojektowanej kotłowni,

- wykonanie i naprawa tynków, wyrównanie ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,  lamperia na wysokości  1,5m, ułożenie płytek gres na posadzce wraz z cokolikiem i studzienką schładzającą,

- wykonanie instalacji  elektrycznej i oświetleniowej  wraz z okablowaniem (montaż podlicznika),

- wykonanie wkładu  kominowego ze stali nierdzewnej (odprowadzenia spalin) oraz wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,

- wykonanie zabezpieczenia instalacji  C.O. naczynie wzbiorcze + zawory bezpieczeństwa .

UWAGA: Przed złożeniem oferty obowiązkowa wizja lokalna w obiektach celem zapoznania się ze stanem faktycznym oraz wykonie pomiaru  ilości i zakresu  robót potrzebnych do złożenia oferty.

Informacje dodatkowe:

- oferty należy przesyłać do dnia 28.02.2019 roku z podziałem na zadania, na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl

- ważność oferty powinna wynosić minimum 45 dni,

- termin wykonania zamówienia: 30.08.2019 rok,

- zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się jedynym kryterium: cena (przy założeniu kompletności dokumentacji ofertowej),

- do oferty należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy oraz referencje za dotychczas wykonane roboty (min. 3 sztuki),

- osobą do kontaktu po stronie MPEC jest Pan Jacek Nowak Kierownik ds. technicznych tel. 603 139 023,

- powyższe stanowi SIWZ.

 
Zapytanie ofertowe 3' / 2018 Drukuj
czwartek, 13 września 2018 05:01

Dnia 13 września 2018 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dla zadania „Dostosowanie kotłowni węglowych w miejscowościach Muchocin nr 17 (ok. 350 kW) oraz Gorzyń nr 32 (ok. 100 kW) do obowiązujących wymagań prawnych w zakresie technologii kotłowni”. Zamawiający stawia wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej kotłowni w miejscowościach Muchocin 17 i Gorzyń 32 przed złożeniem oferty oraz zapoznanie się z istniejącą dokumentacją znajdującą się w siedzibie Spółki MPEC. Termin składania ofert zawierających zakres oraz cenę ustala się na: 20.09.2018 roku godz. 14.00 (adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl). Osoba do kontaktu: Jacek Nowak Kierownik ds. Technicznych i Eksploatacyjnych tel. 603 139 023.

 
Zapytanie ofertowe 3 / 2018 Drukuj
wtorek, 21 sierpnia 2018 10:48

Dnia 21 sierpnia 2018 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dla zadania „Dostosowanie kotłowni węglowych w miejscowościach Muchocin nr 17 (ok. 350 kW) oraz Gorzyń nr 32 (ok. 100 kW) do obowiązujących wymagań prawnych w zakresie technologii kotłowni”. Zamawiający stawia wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej kotłowni w miejscowościach Muchocin 17 i Gorzyń 32 przed złożeniem oferty oraz zapoznanie się z istniejącą dokumentacją znajdującą się w siedzibie Spółki MPEC. Termin składania ofert zawierających zakres oraz cenę ustala się na: 28.08.2018 roku godz. 14.00 (adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl). Osoba do kontaktu: Jacek Nowak Kierownik ds. Technicznych i Eksploatacyjnych tel. 603 139 023.

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 2 / 2018 Drukuj
piątek, 11 maja 2018 10:14

W dniu 23.04.2018 r. Spółka dokonała wyboru dostawców miału węgla kamiennego na sezon grzewczy 2018 / 2019. Najkorzystniejsze i kompletne oferty cenowe złożyły firmy: TRANSBUD Piotr Nowak, Jerzy Magosiewicz Spółka Jawna oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o.

 
Zapytanie ofertowe 2 / 2018 Drukuj
środa, 04 kwietnia 2018 09:22

Dnia 04 kwietnia 2018 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2018 / 2019 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg .

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- zawartość części lotnych powyżej 28%,

- zdolność spiekania RI powyżej 5 do 20,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 2700 ton wg harmonogramu sierpień 2018 – styczeń 2019 r. (po 450 ton / miesięcznie).

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 17 kwietnia 2018 roku godzina 14.00 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów (minimum 5 dokumentów referencyjnych z branży). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- surowiec nie może zawierać jako dodatku tzw. pyłu koksowego oraz półkoksu.

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- powyższe stanowi SIWZ.

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1 / 2018 Drukuj
poniedziałek, 19 marca 2018 10:02

W dniu 19.03.2018 r. Spółka informuje, iż dokonała wyboru dostawcy miału węgla kamiennego dla 200 ton surowca. Najkorzystniejszą i kompletną ofertę cenową złożyła firma „TRANSBUD” Piotr Nowak, Jerzy Magosiewicz Spółka Jawna.

 
Zapytanie ofertowe 1 / 2018 Drukuj
piątek, 09 marca 2018 12:15

Dnia 09 marca 2018 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg .

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 200 ton (100 ton w marcu,100 ton w kwietniu 2018 r.)

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 16 marca 2018 roku wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów (minimum 3 dokumenty referencyjne). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena.

5. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- surowiec nie może zawierać jako dodatku tzw. pyłu koksowego oraz półkoksu,

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- powyższe stanowi SIWZ.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 14

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82