WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Zapytanie ofertowe 01 / 2023 Drukuj

Dnia 03 lutego 2023 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2022 / 2023 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg .

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- zawartość części lotnych powyżej 28%,

- zdolność spiekania RI powyżej 5 do 20,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 300 ton wg harmonogramu: do 28 lutego 2023 r. - całość.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 09 lutego 2023 roku godzina 13.30 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 5 dokumentów referencyjnych z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- surowiec nie może zawierać jako dodatku tzw. pyłu koksowego oraz półkoksu.

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- ważność oferty min. 21 dni,

- termin płatności za dostarczony miał węglowy: 7 dni po dostawie / od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 300 ton, o parametrach jakościowych miału węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
Od 01 lutego 2023 roku nowa taryfa dla energii cieplnej Drukuj

Dnia 04 stycznia 2023 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej dla poniższych grup taryfowych wynosi:

- KW (kotłownie węglowe lokalne) = 98,56%,

- KG (kotłownie gazowe) = 4,29%,

- KO (kotłownia olejowa) = 63,34%.

W przypadku grupy taryfowej CR (Ciepłownia Rejonowa: CRIO, CRGD, CRID) odnotowano spadek cen energii cieplnej, średnio o 5,8%. Aby uzyskać pełną informację o cenie ciepła w tej grupie taryfowej w dłuższym okresie, należy sprawdzić zmianę taryfy z dnia 27 lipca 2022 roku w panelu CENNIKI.

Pobierz taryfę

 
Dystrybucja węgla zakupionego w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Drukuj

Spółka realizuje dostawy węgla kamiennego do mieszkańców Gminy Międzychód. Kontakt pod numerem telefonu 606 651 712.

Więcej informacji na: www.miedzychod.pl

 
Pismo do Premiera Polskiego Rządu ws. ceny ciepła i kosztów zakupu węgla Drukuj

Pobierz pismo

 
Wdrożenie elektronicznego biura obsługi klienta eBOK. Drukuj

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu maju 2021 roku wdrożyło elektroniczne biuro obsługi klienta tzw. eBOK. Każdy Odbiorca energii cieplnej mający dostęp do internetu może skorzystać z elektronicznej informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur za ciepło. Niniejsze wdrożenie aplikacji eBOK jest konsekwencją obowiązku prawnego wynikającego z Prawa energetycznego.

Aplikacja dostępna w zakładce: Obsługa Klienta.

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82