WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

ŻUŻEL

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży żużel paleniskowy (kod odpadu: 100101 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów).

W Polskim katalogu odpadów żużel w postaci odpadów z procesów termicznych w tym odpadów z elektrociepłowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw zakwalifikowany jest jako odpad i podlega przepisom związanym z odpadami. Wytwarzanie i obrót tym asortymentem podlega ścisłej ewidencji.

I. SPRZEDAŻ ŻUŻLA

1. Sprzedaż żużla prowadzona jest dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami np. Urząd Gminy, szkoła, fundacja, stowarzyszenie itp.

2. Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia i uprawnienia w tym administracyjne decyzje środowiskowe na potwierdzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadem o kodzie 100101 (odzysk, zbieranie, unieszkodliwianie, transport).

3. Zakupiony żużel, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z utwardzeniem powierzchni, utwardzeniem dróg i placów oraz do budowy fundamentów. Kupujący składa stosowne oświadczenie zawarte we wniosku o sprzedaż żużla paleniskowego (załącznik poniżej).

4. Wydawanie żużla następuje tylko i wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku o sprzedaż żużla paleniskowego przez kupującego, a także przedłożeniu kserokopii zezwoleń wymienionych w pkt. 2 (w przypadku przedsiębiorców).

5. Żużel jest sprzedawany na podstawie „Karty Przekazania Odpadu”.

II. TRANSPORT ŻUŻLA

Transport żużla może być realizowany wyłącznie przez:

1. Środek transportu stanowiący własność osoby fizycznej kupującej żużel.

2. Środek transportu MPEC Sp. z o.o. Międzychód.

3. Podmiot świadczący usługi transportowe na rzecz kupujących żużel posiadający zezwolenie na transport odpadów.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA ŻUŻEL

Zamówienie dotyczące osób fizycznych może być zrealizowane tylko w przypadku gdy:

1. Został złożony wniosek, o którym mowa w rozdziale I.

2. Została podpisana „Karta Przekazania Odpadu”.

3. Zostały spełnione warunki w zakresie transportu, o którym mowa w rozdziale II.

Zamówienie dotyczące osób i podmiotów będących przedsiębiorcami będzie zrealizowane gdy:

1. Zostanie przedstawiony oryginał zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania żużlem celem sporządzenia kserokopii przez pracownika MPEC.

2. Została podpisana „Karta Przekazania Odpadu” przez osobę upoważnioną.

3. Zostaną spełnione warunki w zakresie transportu, o którym mowa w rozdziale II.

IV. EWIDENCJA OBROTU ŻUŻLEM

Podstawowymi dokumentami ewidencji obrotu żużlem jest:

1. Karta Przekazania Odpadu

2. Karta Ewidencji Odpadów

Kartę Przekazania Odpadu sporządza się w 2 egzemplarzach:

1. Dla przekazującego żużel (MPEC Sp. z o.o.)

2. Dla przyjmującego żużel – kupujący

Kartę Ewidencji Odpadów prowadzi przekazujący żużel (MPEC Sp. z o.o. Międzychód).

ZAŁĄCZNIK

Wniosek o sprzedaż żużla paleniskowego

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82