WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Zapytanie ofertowe 6 / 2021 Drukuj
poniedziałek, 09 sierpnia 2021 08:29

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 6 / 2021 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B).
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 533.466 m³ gazu.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2021 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 12.08.2021 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 5 / 2021 Drukuj
czwartek, 29 lipca 2021 11:14

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 5 / 2021 na dostawy energii elektrycznej według poniższych warunków:

 1. Dostawa: energii elektrycznej na potrzeby administracji oraz obiektów technologicznych.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa energii elektrycznej: przedstawiona w zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi B23, C11, C12a, jedna dla wszystkich stref czasowych.
 4. Stawka opłaty handlowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionej energii: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionej energii w okresie umownym w MWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 305.452 kWh energii elektrycznej.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 02.08.2021 roku godz. 14.30 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 04.08.2021 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 4 / 2021 Drukuj
czwartek, 29 lipca 2021 11:14

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 4 / 2021 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B).
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 533.466 m³ gazu.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 02.08.2021 roku godz. 14.30 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 04.08.2021 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 3 / 2021 Drukuj
piątek, 23 lipca 2021 10:41

W dniu 23.07.2021 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku gminnego przy ul. Sikorskiego 6 w Międzychodzie” wg systemu zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający poniżej specyfikuje wymagania:

 1. Przyłącze należy wykonać w technologii rur podwójnych np. DELTA PEX HEAT UNO PN6/95oC SDR11 2x63x5,8/160 o minimalnym promieniu 0,63 lub rozwiązanie równoważne.
 2. Poglądowy przebieg przyłącza prezentuje załącznik.
 3. Miejsce włączenia się do sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa oznaczono na mapie poglądowej w punkcie A, natomiast zakończeniem przyłącza jest punkt B - kotłownia budynku przy ul. Sikorskiego 6.
 4. Rury należy wprowadzić do budynku (istniejąca kotłownia) i wykonać rozdzielnię ciepła (węzeł cieplny niskotemperaturowy) z podgrzewaczem monowalentnym ciepłej wody użytkowej z wężownicą grzejną, układem pogodowej regulacji temperatury i licznikiem ciepła.
 5. Parametry pracy sieci ciepłowniczej: temperatura zasilania 80°C, temperatura powrotu 60°C (orientacyjne ciśnienie dyspozycyjne 50 – 80 kPa).
 6. Szacunkowa długość przyłącza to ok 170 mb.
 7. Wykonawca przywróci teren robót do stanu pierwotnego.
 8. Należy stosować wyłącznie materiały atestowane i pełnowartościowe.
 9. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, a gwarancja na materiały będzie zgodna z gwarancją producenta tych wyrobów.
 10. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych uzgodni dokumentację projektową z przedstawicielem MPEC.
 11. Wykonawca w imieniu Zamawiającego przeprowadzi procedurę zgłoszenia oraz odbioru robót w stosownych instytucjach.

Informacje pozostałe:

 • Termin składania ofert: 03.08.2021 rok, godz. 14.30 na adres sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 • Terminy wykonania zamówienia: rozdzielnia ciepła do 28.08.2021 rok, przyłącze ciepłownicze do 24.09.2021 roku.
 • Oferta cenowa powinna zawierać następujące pozycje: projekt i budowa rozdzielni ciepła, projekt i budowa przyłącza.
 • Zamawiający przy wyborze Wykonawcy będzie kierował się ceną.
 • Wykonawca przedstawi referencje z ostatnich 5 lat, potwierdzające realizację porównywalnych umów (minimum 2 dokumenty referencyjne).
 • Wykonawca wraz z ofertą cenową przedstawi dokumenty rejestrowe firmy.
 • Potencjalny Wykonawca przed złożeniem oferty powinien odbyć wizję lokalną w terenie.
 • Osoba do kontaktu: Jacek Nowak Kierownik ds. Technicznych, tel: 603 139 023 lub 95 748 2936.
 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1 / 2021 Drukuj
wtorek, 25 maja 2021 09:42

W dniu 04.05.2021 r. Spółka dokonała wyboru dostawców miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2021 / 2022. Najkorzystniejsze oferty cenowe, spełniające jednocześnie wymagania formalne złożyły firmy: WIK Sp. o.o. oraz TRANSBUD Nowak Spółka Jawna.

 
Zapytanie ofertowe 1 / 2021 Drukuj
wtorek, 13 kwietnia 2021 07:07

Dnia 13 kwietnia 2021 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2021 / 2022 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg .

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- zawartość części lotnych powyżej 28%,

- zdolność spiekania RI powyżej 5 do 20,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 2200 ton wg harmonogramu sierpień 2021 – listopad 2021 r. (po 550 ton / miesięcznie).

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 23 kwietnia 2021 roku godzina 12.00 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 5 dokumentów referencyjnych z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- surowiec nie może zawierać jako dodatku tzw. pyłu koksowego oraz półkoksu.

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 2.000 ton, o parametrach jakościowych miału węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
Zapytanie ofertowe 2 / 2020 Drukuj
wtorek, 21 kwietnia 2020 11:41

Dnia 21 kwietnia 2020 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2020 / 2021 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg .

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- zawartość części lotnych powyżej 28%,

- zdolność spiekania RI powyżej 5 do 20,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 2500 ton wg harmonogramu sierpień 2020 – grudzień 2020 r. (po 500 ton / miesięcznie).

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 27 kwietnia 2020 roku godzina 12.00 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 5 dokumentów referencyjnych z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- surowiec nie może zawierać jako dodatku tzw. pyłu koksowego oraz półkoksu.

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 2.500 ton, o parametrach jakościowych miału węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 13

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82