WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Zapytanie ofertowe 1 / 2024 Drukuj
wtorek, 13 lutego 2024 07:26

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 1 / 2024 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy: 1 roku kalendarzowego, rok 2025.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B) - cena jednakowa dla wszystkich grup taryfowych.
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. Średnie zużycie gazu w latach 2020 - 2022 wyniosło: 585 755 m³ gazu / rok.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2024 roku do godz. 13.00.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży paliwa gazowego.
 10. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 09 / 2023 Drukuj
czwartek, 20 lipca 2023 12:34

Dnia 20 lipca 2023 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawy energii elektrycznej według poniższych warunków:

 1. Dostawa: energii elektrycznej na potrzeby administracji oraz obiektów technologicznych.
 2. Okres obowiązywania umowy: 1 roku kalendarzowy = 2024.
 3. Oferta cenowa energii elektrycznej: przedstawiona w zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi B23, C11, C12a, jedna dla wszystkich stref czasowych.
 4. Stawka opłaty handlowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionej energii: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionej energii w okresie umownym w MWh dla oferowanej ceny. Średnio w ujęciu rocznym Spółka zakupuje 305.500 kWh energii elektrycznej.
 7. Do oferty należy załączyć referencje z ostatnich 3 lat potwierdzające realizację porównywalnych umów (minimum 1 dokument referencyjny z branży energetyki cieplnej). Z referencji zwolnieni są dostawcy energii elektrycznej, którzy w latach ubiegłych dostarczali energię do Spółki.
 8. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 9. Ofertę należy złożyć do dnia 21.07.2023 roku godz. 14.30 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 24.07.2023 roku godz. 12.00.
 10. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 11. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 08 / 2023 Drukuj
poniedziałek, 12 czerwca 2023 08:17

Dnia 12 czerwca 2023 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2023 / 2024 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- zawartość części lotnych powyżej 28%,

- zdolność spiekania RI powyżej 5 do 20,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 1000 ton wg harmonogramu: 500 ton - wrzesień 2023 r., 500 ton - październik 2023 r.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 19 czerwca 2023 roku godzina 13.30 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 5 dokumentów referencyjnych z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- surowiec nie może zawierać jako dodatku tzw. pyłu koksowego oraz półkoksu.

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- ważność oferty min. 21 dni,

- termin płatności za dostarczony miał węglowy: 21 dni po dostawie / od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 1000 ton, o parametrach jakościowych miału węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
Zapytanie ofertowe 07 / 2023 Drukuj
wtorek, 16 maja 2023 10:14

Dnia 16 maja 2023 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2023 / 2024 dla kotłowni lokalnych o mocy poniżej 1 MW (ekomiał = miał plus).

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem węgla kamiennego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 24.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu maksymalna (stan roboczy) do 12%,

- zawartość siarki całkowitej maksymalna (stan roboczy) do 1,2%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalna (stan roboczy) do 20%,

- wymiar ziarna: od 3 mm do 31,5 mm,

- zdolność spiekania RI maksymalna do 25,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 200 ton wg harmonogramu: 12 - 30 czerwiec 2023 r.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 23 maja 2023 roku godzina 14.30 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 3 dokumenty referencyjne z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- ważność oferty min. 21 dni,

- termin płatności: 21 dni po dostawie / od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 200 ton, o parametrach jakościowych węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
Zapytanie ofertowe 06 / 2023 Drukuj
wtorek, 16 maja 2023 05:39

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 6 / 2023 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy: 1 roku kalendarzowego, rok 2024.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B) - cena jednakowa dla wszystkich grup taryfowych.
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. Średnie zużycie gazu w latach 2020 - 2022 wyniosło: 585 755 m³ gazu / rok.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2023 roku godz. 13.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 18.05.2023 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży paliwa gazowego.
 10. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 05 / 2023 Drukuj
poniedziałek, 08 maja 2023 06:20

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 5 / 2023 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy: 1 roku kalendarzowego, rok 2024.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B) - cena jednakowa dla wszystkich grup taryfowych.
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. Średnie zużycie gazu w latach 2020 - 2022 wyniosło: 585 755 m³ gazu / rok.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 09.05.2023 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 10.05.2023 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży paliwa gazowego.
 10. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 04 / 2023 Drukuj
poniedziałek, 24 kwietnia 2023 11:16

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 4 / 2023 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy: 1 roku kalendarzowego, rok 2024.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B) - cena jednakowa dla wszystkich grup taryfowych.
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. Średnie zużycie gazu w latach 2020 - 2022 wyniosło: 585 755 m³ gazu / rok.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2023 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 26.04.2023 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży paliwa gazowego.
 10. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 14

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82