WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Zapytanie ofertowe 1 / 2016 Drukuj
piątek, 22 stycznia 2016 11:52

W dniu 22.01.2016 roku Spółka zwraca się do oferentów z zapytaniem ofertowym na zadanie: Modernizacja instalacji odpylania dla kotła wodnorurkowego WR-2,5-0,35 w Ciepłowni Rejonowej przy ul. Sadowej 6 w Międzychodzie. W załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 4/2015 Drukuj
wtorek, 18 sierpnia 2015 12:57

W dniu 18.08.2015 r. Spółka informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy dla zadania "Wymiana rusztu łuskowego w kotle węglowym WR-2,9 MW na ruszt taśmowy typu średniego RŁSN z koszem węglowym w Ciepłowni Rejonowej w Międzychodzie".  Umowę wykona Zakład Urządzeń Ciepłowniczych TERMAL Sp. z o.o.

 
Zapytanie ofertowe 4 / 2015 Drukuj
piątek, 03 lipca 2015 10:06

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego rusztu łuskowego w  kotle WR-2,5 na ruszt taśmowy typu średniego RTS z koszem węglowym w Ciepłowni Rejonowej w Międzychodzie.

Zakres robót obejmuje:

1. Dostawę kompletnego rusztu wraz z instalacjami powietrza podmuchowego oraz kanałami o aerodynamicznym kształcie, a także  powietrza wtórnego razem z wentylatorami (wykorzystanie istniejących falowników jeżeli to możliwe).

2. Demontaż istniejącego rusztu, instalacji powietrza podmuchowego  (materiał z demontażu do wykorzystania na potrzeby zamawiającego).

3. Wykonawca musi przewidzieć wykonanie prac budowlanych związanych z posadowieniem nowego rusztu np.  ścian bocznych i wykonanie uszczelnień przyrusztowych.

4. Demontaż kosza węglowego oraz  istniejącej zasuwy klinowej pod zasobnikiem opału.

5. Montaż nowego rusztu wraz z instalacjami podmuchu i  powietrza wtórnego. Do montażu nowego rusztu można wykorzystać istniejące fundamenty kotła WR - 2,5 pod warunkiem, iż wykonawca udzieli gwarancji, że obecne fundamenty posiadają odpowiednią nośność dla nowego rusztu na podstawie własnych obliczeń i sprawdzeń stanu istniejących fundamentów.

6. Odtworzenie zdemontowanego obmurza, izolacji i innych elementów w obrębie dolnej części kotła do pierwszej belki - w zakresie niezbędnym do wymiany rusztu z materiałów wykonawcy - materiał andaluzyt (co najmniej 4 warstwy od dołu rusztu do górnej belki).

Dodatkowo Wykonawca wykona nowe sklepienie przednie z zastosowaniem konsol żaroodpornych o podwyższonej zawartości chromu z zastosowaniem kształtek – materiał andaluzyt (całość), suszenie i wypalanie obmurzy i sklepienia zgodnie z DTR obmurza.

7. Montaż zasuwy typu szpilkowego wraz z podłączeniem kosza węglowego do zasobnika węgla - do napędu rusztu należy wykorzystać istniejący napęd NB- 250 z falownikiem.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej: dokumentację techniczno-montażową rusztu, dokumentację uruchomienia i obsługi rusztu, harmonogram przeglądów i remontów rusztu.

9. Przeprowadzenie rozruchu próbnego na zimno 24 h i rozruchu na gorąco 72 h.

10. Zlecenie przeprowadzenia badania sprawności rusztu oraz sprawności kotła w celu osiągnięcia docelowej mocy kotła i jego najwyższej sprawności niezależnej firmie zewnętrznej posiadającej akredytację.

11. Roboty winny zostać zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji, wymaganiami UDT, BHP i Ppoż oraz wymaganiami Zamawiającego. Kierowanie i nadzorowanie robót winny realizować osoby, posiadające wymagane uprawnienia i  - polisę OC.

Nowy kompletny ruszt do kotła WR-2,5 powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymiary rusztu powinny być dostosowane do istniejącej zabudowy kotła.

2. Wymagana sprawność paleniska rusztu powinna być nie mniejsza niż 95%, obciążenie cieplne 900 kW/m2, sprawność kotła po wymianie rusztu wraz ze skrzynią powietrzną i doszczelnieniu kotła  nie mniej niż 79% w zakresie obciążenia 20%-100%. Zawartość tlenu w spalinach za kotłem 6-8%.

3. Ruszt powinien być przystosowany do spalania miału węglowego M II A typ. 31.2 - 32.1, klasy minimum 21/18/1,0.

4. Skrzynia powietrza powinna być wyposażona w szczelne strefy z indywidualnym doprowadzeniem powietrza i obejmować całą powierzchnię czynną rusztu - konstrukcja spawana. Musi być dostosowana do automatyki procesu spalania. Konstrukcja stref powietrza z indywidualnym doprowadzeniem powinna zapewnić równomierny jego rozkład na całej szerokości rusztu i umożliwić utrzymanie odpowiedniego nadciśnienia w strefach rusztu przy znamionowym obciążeniu kotła. Każda strefa powinna posiadać punkt pomiarowy.

5. Kolektor powietrza podmuchowego powinien posiadać zasuwy regulacyjne do każdej strefy osobno o liniowej charakterystyce przepływu, przystosowane do zastosowania pełnej automatyki.

6. Pokład rusztu powinien posiadać łańcuch typu t 64 z tulejami wykonanymi z materiału 40H. Ponadto:

- łubki łańcucha ze stali stopowej obrabiane cieplnie do twardości 30-40 HRC,

- rolki d = 45 z pręta ulepszane cieplnie do twardości 40 do 50 HRC,

- tulejki nawęglane, hartowane do twardości 40 do 50 HRC, zagniatane punktowo w czterech miejscach,

- pręty dystansowe d = 12 ze stali 37 HS lub zamiennej,

- rusztowiny z żeliwa ZlCr 0,8.

Na zastosowane materiały części pokładu Wykonawca dostarczy stosowne atesty materiałowe.

7. Kosz węglowy z zasuwą łukową z przekładnią ślimakową oraz warstwownicą zalaną betonem żaroodpornym BOK-160.

8. Zasuwy popiołowe rusztu powinny być zamontowane w każdej strefie i uruchamiane z poziomu palacza.

9. Wał przedni ułożyskowany z możliwością smarowania łożysk (komplet).

10. Wał tylny  ułożyskowany tak samo jak wał przedni (komplet).

11. Ściana przednia rusztu z drzwiczkami stalowymi pionowymi bez szyb oraz drzwiczkami pokrywy skośnej z szybami hartowanymi.

Wymagania i informacje dodatkowe:

1. Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń związanych z etapami budowlanymi w ramach obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Realizacja warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach.

3. Przeprowadzenie badań i prób, wykonanie dokumentacji technicznej – branża elektryczna i AKPiA zasilania i sterowania rusztu i instalacji powietrza podmuchowego należy podłączyć  w istniejący układ w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących przetwornic po ich przeglądzie i konserwacji.

4. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z wprowadzeniem rusztu na halę kotłów  oraz zagospodarowanie terenu budowy.

5. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji rusztu.

6. Przeglądy i serwis w okresie udzielonej gwarancji. Termin gwarancji to 36 miesięcy na roboty budowlana, a na zainstalowane urządzenia i materiały zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę lecz nie krótszej niż 24 miesiące.

7. Wykonawca zobowiązuje się udzielić minimum 10 lat dostępności części zapasowych i zamiennych podlegających zużyciu eksploatacyjnemu.

Termin wykonania zamówienia: 31.10. 2015 roku.

Kryterium wyboru oferty - cena.

Sposób komunikowania - telefon, email, zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Wykonawców prosimy o przesłanie oferty na adres biura Spółki lub pocztą email na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 24.07.2015 r. godzina 15.00.

Osoba do kontaktu: Jacek Nowak – Kierownik ds. Technicznych i Eksploatacyjnych tel. 603 139 023.

Powyższe stanowi Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 3 / 2015 Drukuj
poniedziałek, 11 maja 2015 12:00

W dniu 11.05.2015 r. Spółka informuje, iż dokonała wyboru dostawców miału węgla kamiennego na sezon grzewczy 2015 / 2016. Najkorzystniejsze i kompletne oferty cenowe złożyli: P.W. TransLis oraz P.W. Atex Sp. z o.o.

 
Informacja dotycząca zapytania ofertowego 3 / 2015 Drukuj
wtorek, 28 kwietnia 2015 07:53

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Spółka informuje, iż na zapytanie ofertowe 3 / 2015 odpowiedziało 16 oferentów. Najkorzystniejsze oferty cenowe (spełniające jednocześnie wymagania formalne) złożyli: P.W. Atex Sp. z o.o., PH-S PETEK Sp.j., KTK Polska Sp. z o.o., P.W. TransLis. Z oferentami tymi zostaną przeprowadzone negocjacje w dniach od 04 do 08 maja 2015 roku.

 
Zapytnie ofertowe 3 / 2015 Drukuj
piątek, 10 kwietnia 2015 09:19

Dnia 10 kwietnia 2015 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2015 / 2016 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg .

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 2000 ton wg harmonogramu sierpień – grudzień 2015 r. (po 400 ton / miesięcznie).

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 24 kwietnia 2015 roku godzina 14.00 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów (minimum 5 dokumentów referencyjnych). Oferty należy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- powyższe stanowi SIWZ.

 
Zapytanie ofertowe 2 / 2015 Drukuj
piątek, 10 kwietnia 2015 07:12

W dniu 10.04.2015 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania „Budowa przyłącza centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Wigury 12 w Międzychodzie” wg systemu zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający poniżej specyfikuje wymagania:

 1. Przyłącze należy wykonać w technologii rur preizolowanych o wymiarach R-60,3/125 (średnica wewnętrzna rury Ø 50 mm, ze szwem, z sygnalizacją zawilgocenia izolacji).
 2. Trasę przyłącza prezentuje załącznik.
 3. Miejscem połączenia instalacji odbiorczej z przyłączem przedsiębiorstwa ciepłowniczego jest istniejąca kotłownia budynku przy ul. Wigury 12. W punkcie tym należy zastosować zawory regulacyjne typu STAD.
 4. Zakończeniem przyłącza będzie pierwszy zawór odcinający za układem pomiarowym (składającym się z dwóch liczników ciepła ultradźwiękowych – dobór liczników uzgodnić z Zamawiającym) bezpośrednio po wejściu przyłącza do budynku.
 5. Parametry pracy sieci ciepłowniczej: temperatura zasilania 80°C, temperatura powrotu 60°C.
 6. Szacunkowa długość przyłącza to 160 mb.
 7. Wykonawca przywróci nawierzchnię do stanu pierwotnego.
 8. Należy stosować wyłącznie materiały atestowane i pełnowartościowe.
 9. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, a gwarancja na materiały będzie zgodna z gwarancją producenta tych wyrobów.
 10. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych uzgodni dokumentację projektową z przedstawicielem MPEC.
 11. Wykonawca w imieniu Zamawiającego przeprowadzi procedurę zgłoszenia oraz odbioru robót w stosownych instytucjach.

Informacje pozostałe:

 • Termin składania ofert: 24.04.2015 rok, godz. 14.00 na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Termin wykonania zamówienia 26.06.2015 rok.
 • Oferta cenowa powinna zawierać następujące pozycje: dokumentacja projektowa, budowa przyłącza, odtworzenie nawierzchni.
 • Zamawiający przy wyborze Wykonawcy będzie kierował się ceną.
 • Wykonawca przedstawi referencje z ostatnich 3 lat, potwierdzające realizację porównywalnych umów (minimum 3 dokumenty referencyjne).
 • Wykonawca wraz z ofertą cenową przedstawi dokumenty rejestrowe firmy.
 • Osoba do kontaktu: Jacek Nowak Kierownik ds. Technicznych, tel: 603 139 023.

Załącznik

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 6

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82