WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Informacja dotycząca zapytania ofertowego 1/2013 Drukuj
poniedziałek, 06 maja 2013 04:56

W dniu 06 maja 2013 roku Spółka informuje, iż na zapytanie ofertowe 1/2013 odpowiedziało 21 oferentów. Z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe zostaną przeprowadzone negocjacje. Szczegółowe informacje Spółka opublikuje dnia 09 maja 2013 roku.

 
Zapytanie ofertowe 1/2013 Drukuj
piątek, 19 kwietnia 2013 10:22

Dnia 19 kwietnia 2013 roku Spółka występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2013 / 2014 dla dwóch klas jakościowych surowca 21 000 i 23 000 kJ/kg (parametry pozostałe nie gorsze niż: zawartość siarki 1,0%, zawartość popiołu 18,0%). Ponadto przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32. Wielkość dostawy dla klasy energetycznej 21 - 1200 ton, dla klasy 23 - 1200 ton. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 30 kwietnia 2013 roku godzina 15.00 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy oraz oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

 
Wybór Wykonawcy do zapytania ofertowego 4 / 2012 Drukuj
wtorek, 30 października 2012 09:41

Spółka informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy do zadania "Modernizacja Ciepłowni Rejonowej przy ul. Sadowej 1 w Międzychodzie". Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Energika Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Spółka Jawna zarejestrowana w Zasutowie, ul. Kwiatowa 11, 62 - 330 Nekla.

 
Komunikat - zapytanie ofertowe 4/2012 Drukuj
środa, 24 października 2012 09:59

Na wniosek potencjalnych Wykonawców Spółka ustala i komunikuje nowy termin składania i otwarcia ofert dla zadania "Modernizacja Ciepłowni Rejnowej przy ul. Sadowej 1 w Międzychodzie": do dnia 29 października 2012 roku, godzina 13.30.

 
Zapytanie ofertowe 4/2012 Drukuj
czwartek, 18 października 2012 11:42

W dniu 18 października 2012 roku Spółka zwraca się do oferentów z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi: instalacji odpylania spalin kotła WR-5, modernizacji kotła WR-5 w zakresie sterowania i AKPiA, modernizacji pompowni w Ciepłowni Rejonowej przy ul. Sadowej 1 w Międzychodzie. W załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  SIWZ

 

 
Zapytanie ofertowe 3'/2012 Drukuj
piątek, 27 lipca 2012 09:16

W uzupełnieniu zapytania ofertowego nr 3/2012 oraz złożonych przez oferentów ofert, Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie przy ulicy Sikorskiego 21A, informuje iż zmniejsza zakres prac ze względu na ograniczony budżet inwestycji. Prosimy o nadesłanie oferty uzupełniającej uwzględniającej następujący zakres robót i dostaw objętych zamówieniem:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego rusztu łuskowego w  kotle WR 5-022 na ruszt taśmowy  typu średniego RTS z koszem węglowym.

Zakres robót obejmuje:

1. Dostawę kompletnego rusztu wraz z instalacjami powietrza podmuchu i powietrza wtórnego razem z wentylatorami (wykorzystanie istniejących falowników jeżeli to możliwe).

2. Demontaż istniejącego rusztu, instalacji podmuchu oraz instalacji powietrza wtórnego (materiał z demontażu do wykorzystania na potrzeby zamawiającego jako części zapasowe).

3. Wykonawca musi przewidzieć wykonanie prac budowlanych związanych z posadowieniem nowego rusztu np. remont leji szlakowych szt-2, ścian bocznych i wykonanie uszczelnień przyrusztowych.

4. Demontaż kosza węglowego oraz  istniejącej zasuwy klinowej pod zasobnikiem opału.

5. Montaż nowego rusztu wraz z instalacjami podmuchu i  powietrza wtórnego. Do montażu nowego rusztu można wykorzystać istniejące fundamenty kotła WR -5 pod warunkiem, iż wykonawca udzieli gwarancji i weźmie odpowiedzialność, że obecne fundamenty posiadają odpowiednią nośność dla nowego rusztu na podstawie własnych obliczeń i sprawdzeń stanu istniejących fundamentów.

6. Odtworzenie zdemontowanego obmurza, izolacji i innych elementów w obrębie dolnej części kotła, zdemontowanych w zakresie niezbędnym do wymiany rusztu z materiałów Wykonawcy oraz doszczelnienie kotła jako całości.

Dodatkowo Wykonawca – opcjonalnie poda osobno koszt wykonania nowego sklepienia przedniego z zastosowaniem konsol żaroodpornych o podwyższonej zawartości chromu z zastosowaniem kształtek andaluzytowych oraz ścian bocznych, suszenie i wypalanie obmurzy i sklepienia zgodnie z DTR obmurza.

7. Montaż zasuwy typu szpilkowego  wraz z podłączeniem  kosza węglowego do zasobnika węgla - do napędu rusztu należy wykorzystać  istniejący napęd NB- 250 z falownikiem.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej; dokumentację techniczno-montażową rusztu, dokumentację uruchomienia i obsługi rusztu, harmonogram przeglądów i remontów rusztu.

9. Przeprowadzenie rozruchu próbnego na zimno 24h i rozruchu na gorąco 72h.

10. Zlecenie przeprowadzenia badania sprawności rusztu oraz sprawności kotła w celu osiągnięcia docelowej mocy kotła i jego najwyższej sprawności niezależnej firmie zewnętrznej posiadającej aktualną akredytację.

11. Roboty winny zostać zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji, wymaganiami i przepisami UDT oraz wymaganiami Zamawiającego. Kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, posiadające wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Nowy kompletny ruszt łuskowy powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymiary rusztu powinny być dostosowane do istniejącej zabudowy kotła.

2. Wymagana sprawność paleniska rusztu powinna być nie mniejsza niż 95%, obciążenie cieplne 900kW/m2, sprawność kotła po wymianie rusztu wraz ze skrzynią powietrzną i doszczelnieniu kotła jako całości nie mniej niż 85% w zakresie obciążenia 20%-100%. Zawartość tlenu w spalinach za kotłem 6-8%.

3. Ruszt powinien być przystosowany do spalania miału węglowego M II A typ. 31.2 - 32.1 klasy minimum 21/18/1,0.

4. Skrzynia powietrza powinna być wyposażona w szczelne strefy z indywidualnym doprowadzeniem powietrza i obejmować całą powietrznię czynną rusztu - konstrukcja spawana. Musi być dostosowana do automatyki procesu spalania. Konstrukcja stref powietrza z indywidualnym doprowadzeniem powinna zapewnić równomierny jego rozkład na całej szerokości rusztu i umożliwić utrzymanie nadciśnienia w strefach rusztu na poziomie min. 600 Pa przy znamionowym obciążeniu kotła. Każda strefa powinna posiadać punkt pomiarowy.

5. Kolektor powietrza podmuchowego powinien posiadać zasuwy regulacyjne do każdej strefy osobno o liniowej charakterystyce przepływu , przystosowane do zastosowania pełnej automatyki.

6. Pokład rusztu powinien posiadać łańcuch typu t 64 z tulejami wykonanymi z materiału 40H. Ponadto:

- łubki łańcucha ze stali stopowej obrabiane cieplnie do twardości 30-40 HRC,

- rolki d = 45 z preta ulepszane cieplnie do twardości 40 do 50 HRC,

- tulejki nawęglane, hartowane i odpuszczane do twardości 40 do 50 HRC, zagniatane punktowo w czterech miejscach,

- pręty ndystansowe d = 12 ze stali 37 HS lub zamiennej,

- rusztowiny z żeliwa ZlCr 0,8.

Na zastosowane materiały części pokładu Wykonawca dostarczy stosowne atesty materiałowe.

7. Kosz węglowy z warstwownicą zalaną betonem żaroodpornym.

8. Zasuwy popiołowe rusztu powinny być zamontowane w każdej strefie i uruchamiane z poziomu palacza.

9. Wał przedni ułożyskowany na łożyskach tocznych z kołami zębatymi dzielonymi.

10. Wał tylny (bęben obrotowy) ułożyskowany tak samo jak przedni, powinien posiadać możliwość regulacji położenia w płaszczyźnie poziomej.

11. Ściana przednia rusztu z drzwiczkami stalowymi pionowymi bez szyb oraz drzwiczkami pokrywy skośnej z szybami hartowanymi.

Wymagania i informacje dodatkowe:

1. Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń związanych z etapami budowlanymi w ramach obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Realizacja warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach.

3. Przeprowadzenie badań i prób, wykonanie dokumentacji technicznej – branża elektryczna i AKPiA zasilania i sterowania rusztu i instalacji powietrza podmuchowego należy podłączyć  w istniejący układ w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących przetwornic po ich przeglądzie i konserwacji.

4. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z wprowadzeniem rusztu na halę kotłów  oraz zagospodarowanie terenu budowy.

5. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji rusztu.

6. Przeglądy i serwis w okresie udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 10-letni okres dostępności części zapasowych i zamiennych podlegających zużyciu eksploatacyjnemu.

Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2012 roku.

Kryterium wyboru oferty - cena.

Sposób komunikowania - telefon, faks, email, zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej.

Termin związania ofertą - 30 dni, może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego.

Wykonawców prosimy o przesłanie oferty na adres biura Spółki lub pocztą email na adres sekretariat@mpec-miedzychod.pl do dnia 04.09.2012 r. godzina 15.00.

 
Zapytanie ofertowe 3/2012 Drukuj
środa, 27 czerwca 2012 08:56

W dniu 27 czerwca 2012 roku Spółka zwraca się do oferentów z zapytaniem ofertowym na modernizację istniejącego kotła węglowego WR-5 w zakresie rusztu, odżużlacza i instalacji odpylania spalin. Oferta powinna zawierać termin wykonania inwestycji oraz wycenę takich elementów jak:

1. Demontaż istniejącego rusztu, odżużlacza i instalacji odpylania spalin.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej rusztu, odżużlacza i odpylania (z szafką sterowniczą i podłączeniem elektrycznym).

3. Dostawa i montaż rusztu wraz z instalacją powietrza podmuchowego (z wentylatorem powietrza podmuchowego).

4. Dostawa i montaż odżużlacza.

5. Dostawa i montaż kompletnej instalacji odpylania spalin (w zakresie od kotła do wentylatora spalin oraz dalej do komina wraz z dostawą wentylatora).

6. Wykonanie izolacji instalacji i kanałów spalin w zakresie dostawy.

7. Rozruch urządzeń.

8. Szkolenie obsługi.

9. Wykonanie pomiarów emisji spalin.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 11 lipca 2012 roku wraz z dokumentami rejestrowymi firmy oraz oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Uwaga!

Na wniosek oferentów, którzy uznali za konieczne wizytowanie obiektu Ciepłowni Rejonowej w Międzychodzie, zmianie ulega termin składania ofert. Zamawiający ustala nowy termin: 18 lipca 2012 roku. 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 13

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82