RODO Drukuj

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych Klientów w Międzychodzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. realizowana jest na podstawie:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Sikorskiego 21A,
64-400  Międzychód.

Dane osobowe
Danymi osobowymi w rozumieniu dyrektywy i rozporządzenia są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe obejmują informacje np. liczbowe, graficzne, alfabetyczne, itp.
Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr pesel, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości danej osoby  fizycznej.

Znaczenie RODO
RODO ma zwiększyć stopień ochrony danych osobowych osoby fizycznej. Dane powinny być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Gromadzenie przez nas danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawarcia umowy sprzedaży ciepła i usług związanych.
Dane osobowe pozyskujemy od Państwa przy zawieraniu umów przyłączeniowych / sprzedaży  lub podczas prowadzonej przez nas działalności obejmującej przesył, dystrybucję, sprzedaż ciepła oraz sprzedaż surowców węglowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

Powierzenie lub udostępnienie danych
Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie w granicach obowiązujących umów i prawa np.:

 • obsługa wykorzystywanych przez nas systemów, ich serwisu i utrzymania,
 • podwykonawcom / zleceniobiorcom realizującym prace zlecone,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, usługi prawne.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, lub  wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 • Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego.
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 • Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych
Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. jako administrator Państwa danych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa posiadanych danych osobowych i ich przetwarzania. Ponadto posiadamy procedury wewnętrzne: Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, Archiwizacja danych na komputerach w spółce.

Prawo złożenia skargi
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez naszą spółkę danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.